خدمات

فروش

فروش و پخش تجهیزات و ملزومات پزشکی در زمینه ) پوست و زیبایی – کاشت مو – جراحی عمومی –
جراحی سرپایی- لاغری(
– پوست, مو و زیبایی ) هر کدام وارد صفحه خودش شود(
– جراحی عمومی
– جراحی سرپایی
– لاغری
– کاشت مو
– پذیرش سفارش نیازهای شما

 

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی در زمینه ) پوست و زیبایی – کاشت مو – جراحی عمومی –
جراحی سرپایی- لاغری(

 

آموزش

– برنامه ریزی آموزش و اجرا کلیه خدمات برای تجهیزات و ملزومات پزشکی در زمینه پوست و زیبایی
– ارائه مشاوره ، طراحی ، اجرا و راه اندازی مراکز درمانی
– برگزاری workshop